­­­­­­­­­­­­­­­­­­SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. UDĚLENÍ SOUHLASU

Tímto uděluji společnosti:

PRAHA ŽALUZIE, Chudoba Lukáš, IČ: 04027272, DIČ 7710262340, adresa: Hlaďova 661/7, Praha 14, souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

 1. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 • PRAHA ŽALUZIE
 • Chudoba Lukáš
 • IČ: 04027272, DIČ 7710262340
 • adresa: Hlaďova 661/7, Praha 14
 • +420 739 939 734
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • https://www.prahazaluzie.eu/
 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem (i) posouzení žádosti subjektu údajů o navázání spolupráce se Správcem v oblasti nákupu a prodeje stínící techniky, (ii) poskytování informací o produktech Správce ze strany Správce ve prospěch subjektu údajů (informacemi o produktech Správce se rozumí zejména technické podklady, výkresy či fotografie) a dále (iii) v případě navázání smluvního vztahu jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z něj vyplývajících. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem marketingových aktivit – zasílání novinek, nabídek, apod.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě (i) tohoto souhlasu, (ii) z důvodu provedení opatření před případným uzavřením smlouvy zakládající smluvní vztah mezi subjektem údajů a Správcem a dále (iii) z důvodu plnění tohoto smluvního vztahu.

 1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: a) jméno a příjmení; b) sídlo; c) email; d) telefonní číslo.

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu. V případě uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem nejméně však po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.

 1. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poptávkový formulář